تبلیغات
وبلاگ علمی وآموزشی معلّم

وبلاگ علمی وآموزشی معلّم
*سلام بر تمامی پژوهش گران علم ودانش* 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟
چت باکس


بسمه تعالی                                   

                                                             فهرست

عنوان                                                                                             صفحه

اهداف کلی                                                                                                 1

اهداف جزئی                                                                                                1

اهداف اجرایی ( مخاطب- رفتار- شرایط -  درجه )                                                  2

اهداف رفتاری و سطح حیطه ها                                                                        3

وسایل                                                                                                       3    

 تعیین الگوهای تدریس                                                                                   4

روشها                                                                                                      4

روشها رفتار ورودی                                                                                     4    

ارزشیابی تشخیصی                                                                                      4

چینش وگروه بندی دانش آموزان                                                                       5

ایجاد انگیزه                                                                                                5

هوشهای حین تدریس                                                                                     6

ارائه درس                                                                                                 7

جمع بندی                                                                                                  8 

ارزشیابی تکوینی                                                                                         8

 ارزشیابی پایانی                                                                                          9

تعیین تکلیف                                                                                                9

اختتام                                                                                                       9

گفتار                                                                                                        10

 

 

 

طراحی آموزشی چیست؟

 

طراحی آموزشی، پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگیها و ساخت شناختی دانش آموزان است. طراحی آموزشی، خواه مربوط به یک دروه کامل یا به یک جلسه ی آموزشی باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه و دقت در تنظیم آن می تواند موجب کارایی و اثر بخشی تدریس شود. طراحی آموزشی ممکن است به دو صورتِ خُرد و کلان، انجام گیرد. طراحی در سطح کلان مربوط به شورای برنامه ریزی درسی و متخصصان آموزشی است؛ اما طراحی در سطح خُرد، کلاً بر عهده ی معلم است. در فرآیند طراحی خُرد، توجه باید بیشتر به حصول صلاحیتها و قابلیتهای مورد انتظار، جلب شود و با نگرشی سیستمی و نظام مند، مجموعه ی عناصری را که در یادگیری دانش آموزان مؤثرند، در نظر گرفت. معلم باید کل محتوای آموزشی را به اجزای قابل تدریس که معمولاً به نام «جلسات درس یا تدریس» نامیده می شود، تقسیم کند و مشخص سازد که بر اساس زمان منظور شده، چند جلسه یا ساعت در طول ترم و یا سال تحصیلی تدریس خواهد داشت و در هر جلسه چه موضوعی و با چه اهدافی دنبال خواهد شد.

 

سرمعلی زارعی دبستان امام علی (ع)   دی ماه 1386      چ

 

 

طراحی آموزشی

                                  اداره آموزش وپرورش منطقه ملارد     

 (دبستان امام علی (ع             

نام درس : بخوانیم         موضوع درس : اتوبوس       پایه تدریس : سوم ابتدایی

 

صفحه موردتدریس : 71تا 74   تعدادفراگیران : 42 نفر    نام آموزگار:  سرمعلی زارعی

 

اهداف كلی

 فراگیران ازموقعیت هایی که در زندگی برای کمک به دیگران اتفاق می افتد استفاده کنند .

در کار خیرهمیشه سعی کنند از دیگران پیشی بگیرند.

اهداف جزئی (شناختی، مهارتی ،نگرشی )

دانش آموزان با (کمک به دیگران،اتوبوس،ایستگاه،احترام به دیگران خصوصا بزرگترها، هوای سرد باعث سرما خوردنمی شود) آشنا گردند.

                                                                                                              

اهداف اجرایی

مخاطب

42نفرازدانش آموزان كلاس سوم دبستان امام علی (ع)كه 70 صفحه ازكتاب بخوانیم رافراگرفته اند .

           

رفتار

 فواید کمک به دیگران را بگویند.

 در انجام کارهی خوب سعی کنند از دیگران پیشی بگیرند.

شرایط

 كتاب درسی  ، سوال های آماده شده ، تخته وگچ .     

درجه

انتظارمی رود پس ازپایان درس %90 فراگیران به هدف های رفتاری درس پاسخ مثبت دهند .

اهداف رفتاری وسطح حیطه ها

(هدف هایی که انتظار داریم دانش آموزان پس از تدریس درس آنها را انجام بدهند وبگویند.)

 

 

اهداف رفتاری

حیطه یادگیری -سطح                   

- نحوه ی کمک به دیگران را توضیح دهند.

 

- چندین راه کمک به دیگران را نام ببرند .

 

- موقعیت کمک ویاری  راتوضیح دهند .

 

- وظیفه یک انسانی یک فرد را درسه سطرتوضیح دهند .

 

- یکی از راههای کمک به دیگران  را دردوسطرتوضیح دهند .

 

- راههای کمک ویاری به دیگران راباهمدیگرمقایسه كنند ودریك سطرتوضیح دهند .

 

- نسبت به دانستن کمک های  مالی وجانی كنجكاوی نشان دهد .

 

  شناختی –درك وفهم

 

شناختی – دانش

 

 شناختی – درك وفهم

 

شناختی – درك وفهم

 

شناختی – درك وفهم

 

شناختی – تجزیه وتحلیل

 

عاطفی – ارزش گذاری

 

 

وسایل

 تخته وگچ – برگه های سوال – کتاب درسی

    

تعیین الگو های تدریس

 

 پیش سازماندهنده – یاران دریادگیری (تفحص گروهی ) – تفكر استقرایی

 

روشها:

- پرسش وپاسخ

- قصّه  گویی

- بحث گروهی

- بارش مغزی

 

رفتارورودی                     

 

- سلام واحوال پرسی – حضوروغیاب – بررسی تكالیف سرگروه ها وسپس سرگروه هاتكالیف اعضای گروه خودرابررسی كنند .

 

               

 ارزشیابی تشخیصی    

گروه ها به صورت تصادفی یک کارت سئوالات رابرداشته وپس ازمشورت باگروه به سوال ها پاسخ می دهند .

 

- فکر روشن ادیسون چه بود ؟

- ادیسون چند ساله بود ؟

- فایده های کار خوب رادرسه سطرتوضیح دهید ؟

 - تابه حال چه کار خوبی انجام داده ای؟

- به چه کسانی میتوانی کمک کنی؟

- چند کار خوب نام ببرید؟

- اگر به یک نفر کمک کردی بعدا چه احساسی خواهی داشت؟

 

                                                                              4

چینش وگروه بندی دانش آموزان            

چینش بصورت گروهیÜاست.وانتخاب اسم برای گروهها در درس فارسی از شاعران ودانشمندان ادبیات ایران استفاده می کنیم.( حافظ – سعدی- ابوعلی سینا- شهریار-مولوی- فردوسی-دهخدا)

 

ایجادانگیزه        

 

داستانی را در مورد کمک به دیگران برای دانش آموزان  تعریف می کنیم.

روزی پیرمردی عصابه دست می خواست از عرض خیابان عبور کند خیابان خیلی شلوغ بود مدرسه تازه تعطیل شده بود حسین وپیمان هم درکنار پیرمرد ایستاده بودند ومی خاستند از خیابان رد شوند. دراین هنگام پیمان فکری به سرش زد که دست پیرمرد را بگیرد واو را ازاین طرف  خیابان به آن طرف ببرد در همین فکر بودکه متوجه شد حسین این کار را زودتر از او انجام داده است . وقتی به آن طرف خیابان رسیدند پیر مرد از حسین تشکّرکرد وخداحافظی کرد ورفت.پیمان گفت حسین جان من می خواستم این کار را انجام بدهم. امّا تا رفتم فکر کنم ببینم این کار را بکنم یا نکنم، که دیدم تو این کار خوب را انجام دادی.حسین گفت :<<پیمان جان در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.>> پیمان گفت:<<یعنی چه؟>> حسین گفت:<<بهتر است فردا از آموزگار بخواهیم که درکلاس در این مورد توضیح دهد تا دانش آموزان دیگر هم بدانند.>>   

 

در حین تدریس این درس  به تقویت هوشهای ذیل می پردازیم.

 

 

انواع هوشها

                           

                         راههای تقویت آن ها

 

کلامی و زبانی

 

          خواندن و بیان کردن آن برای دیگران

 

بصری و فضایی

 

مقایسه نتیجه کار خوب وبد

 

درون فردی

 

جواب دادن سئوالات برگه

 

برون فردی

 

ارائه خلاصه درس برای دیگران

 

طبیعت گرا

 

یاد آوری کارهای خوبی که در زندگی انجام داده یا برای او انجام شده است.

 

حرکتی وجسمانی

 

در حین توضیح وبحث گروهی از حرکات دست استفاده می کنند.

               ارائه درس   

فعّالیّت معلم

فعّالیّت فراگیران

 

 

- باتوجه داستان گفته شده درایجادانگیزه ازآنان

می خواهیم راههای کمک به دیگران رانام ببرند

.

مطالب كتاب رابه گروه داده تا بخوانند و در مورد آن بحث کنند. وپس ازمطالعه آن برای دیگر گروه ها توضیح دهند .

 

 از هر گروه یک نفر را انتخاب می کنیم  درس را برای دیگرفراگیران توضیح دهد.

 

- تشویق گروه ها

-فعّالیّت های كتاب راپس ازمشورت بادیگرگروه ها انجام دهند .

 

پس ازمشورت درگروه راهها رانام برده

وسپس هدایت می شوند به درس جدید.

 

 مطالب درس توسط اعضای گروه ها  صامت خوانی می شود.اعضای گروه در مورد آن با هم بحث وگفتکو می کنند.  

 

نفرات  انتخاب شده در هر گروه، به نوبت  درس را برای دیگرن توضیح می دهند.

 

 گروهها همدیگر را تشویق می کنند.

به صورت گروهی فعالیّت های (گوش کن وبگو،درست یا نادرست) را انجام می دهند.

 

 

 

 جمع بندی

 

- به فراگیران فرصت داده می شودكه پس ازمشورت مطالب خودرابه شرح ذیل دردفاترخود

بنویسند:

         - مطالبی كه دررابطه بااین درس می دانستم .....................

         - مطالبی كه دراین درس آموختم ............................

         - چیزی كه مایلم دررابطه بااین درس بیشتربدانم ....................

 

ارزشیابی تكوینی 

 

سوالات كه ازقبل آماده شده است دراختیارفراگیران قرارداده می شود .

 

1- امیر از علی ...... است.

2- ما باید به ......مخصوصا .......احترام بگذاریم.

3- گاهی ....از........ درس می گیرند.

4- پیر مرد به امیر چه گفت؟

5- هوا سرد بود وباران ................می بارید.

6- کار خوب یعنی چه؟

7- چند کار خوب نام ببرید ؟

8- چرا امیر بلند شد تا پیر مرد بنشیند؟

ارزشیابی پایانی

از دانش آموزی که در مرحله ارائه درس خوب نتوانسته بود درس را برای دیگران توضیح ده یا اینکه ضعیف تر از دیگران توضیح داده بود دوباره می خواهیم یک بار دیگر درس را برای دیگران توضیح دهد وما نیز در حین توضیح رفع اشکال می نماییم.

تعیین تكلیف 

یكی ازتكالیف زیررابنابرعلاقه خود انجام دهند .

در مورد یکی از کارهای خوب 2سطر بنویسید.

 از 6خط اول درس خوش خط بنویسید.

از 8خط اول درس دیکته بنویسید .

اختتام

در مورد کارهای خوب ونیک که درقرآن و روایات دینی آمده است، برای دانش آموزان توضیح می دهیم .

گفتار

اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی

بوته ای در دامنه كوهی باش

ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه می روید

 اگر نمی توانی درخت باشی ، بوته باش

اگر نمی توانی بوته باشی ، علف كوچكی باش

و چشم انداز كنار شاهراهی را شادمانه تر كن

اگر نمی توانی نهنگ باشی ، فقط یك ماهی كوچك باش

ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه !

همه ی مارا كه ناخدا نمی كنند ، ملوان هم می توان بود

در این دنیا برای همه ما كاری هست

كارهایی بزرگ و كارهایی كمی كوچك تر

و آن چه كه وظیفه ماست چندان دور از دسترس نیست

اگر نمی توانی شاهراه باشی ، كوره راه باش

اگر نمی توانی خورشید باشی ، ستاره باش

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند

                       هر آن چه که هستی بهترین باش

                                                           

منابع و ماءخذ:                                               

مجاه آموزش ابتدایی

روان شناسی تربیتی

سایت سازمان آموزش وپرورش

 

تهیه وتنظیم شده توسط: سرمعلی زارعی آموزگار پایه سوم دبستان امام علی (ع)

                                                                                          دی ماه 1386
طبقه بندی: طرح درس، پایه سوم ابتدایی،
[ 1386/12/2 ] [ 17:52 ] [ مصطفی زارعی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مطالب این وبلاگ شامل اطلاعات علمی و آموزشی است و از خوانندگان محترم ودوستان و کاربران محترم تقاضا داریم تا هرگونه پیشنهاد و یا انتقادی در مورد وبلاگ و یا مطالب آن دارند ، بیان نموده تا باعث رفع ایرادها و پیشبرد بهتر این وبلاگ در راستای یک وبلاگ مفید برای دوستدارانش شوند.

با تشکر :مدیریت وبلاگ زارعی
09124660064
09394660064
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

مرجع کد آهنگ

زیباترین قالبهای بلاگفا