تبلیغات
وبلاگ علمی وآموزشی معلّم

وبلاگ علمی وآموزشی معلّم
*سلام بر تمامی پژوهش گران علم ودانش* 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟
چت باکس


  

رهنمودهایی در مورد جشنواره الگوی تدریس برتر

نگارش طرح درس اجرای جشنواره

  زارعی- دبستان امام علی (ع)

 

  امروزه در دنیا هر گونه برنامه ریزی اصولی در مدیریت آموزشی بر مبنای شناخت صحیح و منطقی شرایط و امكانات وتوانایی های موجود از یك سو و ترسیم هدف های مشخص و قابل تحقق از سوی دیگر شكل می گیرد و در رسیدن به وضع مطلوب آموزشی یكی از راههای آن استفاده بهینه از تجارب و اندوخته های علمی دیگران و استفاده از آخرین یافته های علمی آن دانش می باشد زیرا همواره تعالی و تكامل كه هدف والای انسان ها بخصوص قشر فرهیخته جامعه بوده و می باشد تحقق نمی یابد مگر با اقداماتی ، كه دراین راستا جشنواره های تدریس می تواند یكی از بهترین اقدامات باشد زیرا ضمن در برداشتن این هدف ، زمینه سازی مساعدی را در جهت بهبود كیفیت آموزشی جامعه ایجاد می كند . همكاران فرهنگی همیشه این پرسش را در ذهن خود داشته اند كه چگونه می توان دراین جشنواره ها شركت نمود و ضمن كسب تجربیات جدید، كار خود را نیز محك زد.

  دراین راستا راهكارهایی از تجربیات یك همكار كه هم داوری جشنواره و هم تجربه شركت در این جشنواره ها را به عهده داشته برای استفاده همكاران ارائه می گردد:

1- طرح درس: برای تدریس خوب باید طرح درس جامع و كاملی داشت، برای نوشتن یك طرح درس خوب باید مراحل نوشتن طرح درس را بر طبق اصول جدید رعایت كرد كه آن شامل موارد زیر می باشد:

الف) سرفصل طرح درس: كه شامل موارد زیر است.

نام درس:                             مدل كلاس:                      كلاس:                      مجری:

موضوع درس:                         تعداد فراگیران :                 مدت اجرا:                تاریخ:

 

ب) اهداف طرح درس : كه شامل اهداف كلی و اهداف رفتاری می باشد كه اهداف كلی می تواند در سه حیطه ی شناختی، عاطفی و روانی حركتی تنظیم شود كه بر اساس درس مورد نظر اهداف مشخص می شود.

 

 

 

اهداف رفتاری: اهدافی راكه در پایان تدریس فراگیر باید بتواند به آن ها دست یابد و به طریق عملی ، شناختی و یا عاطفی در فراگیر آن ها را جستجو كرد را گویند كه باز هم در حیطه های مختلف آموزشی قابل تنظیم است.

ج) روش تدریس: با توجه به اهداف تعیین شده برای درس مورد نظر باید بررسی كرد و روش یا الگوی مناسبی را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده انتخاب كرد و باید توجه داشت كه با كدام روش فعال آن تدریس بهتر صورت می گیرد . مثلاً از روش استقرایی در زمینه دروسی كه مطالب آن قابل دسته بندی هستند می توان بهره جست.

د) رسانه های آموزشی: بر اساس آن روشی كه برای تدریس به كار گرفته می شود باید وسایل مورد نیاز را تهیه نمود مانند كارت های آموزشی، تابلو وایت برد، تخته سیاه ، ماژیك ، ضبط صوت ، فیلم ویدئویی و ...

ح) مراحل اجرای تدریس:       

    الف: مهارت های قبل از تدریس كه خود شامل چند بخش می شود:  

     ب: ارزشیابی آغازین ( تشخیصی)

     ج: آماده سازی

الف: فعالیت های مقدماتی : كه شامل سلام و احوالپرسی ، دقت در وضعیت جسمی و روحی و حضور و غیاب و بررسی تكالیف ، بیان مناسبت روز و ... می شود كه اصولاً 1 الی 2 دقیقه بیشتر طول نمی كشد.

ب: ارزشیابی آغازین (تشخیصی) : كه ضمن آگاهی دادن به معلم در زمینه ی نقطه آغاز تدریس می تواند آمادگی كلاس را برای پذیرش مطالب جدید تعیین كند.

ج: آماده ساز ی: برای كاشت دانه باید ابتدا زمین را آماده ساخت. برای پذیرفتن مطالب جدید هم باید زمینه و انگیزه هایی را در فراگیران ایجاد نمود كه می تواند این كار به شكل های مختلفی صورت پذیرد مانند طرح یك سؤال:

2- مهارت های حین تدریس یا ارائه ی درس: كه در این مرحله معلم فعالیتی را همراه با فراگیران انجام می دهد و با انجام یك كار گروهی به سوی اهداف از پیش تعیین شده حركت نموده و پس از طی مراحلی البته بسته به روش یا الگویی كه به كار گرفته شده به آن اهداف دست می یابد.

 

 

 

 

3- مهارت های پس از تدریس كه خود شامل سه بخش می شود:

الف: جمع بندی و نتیجه گیری

ب: ارزشیابی تكوینی

ج: تعیین تكلیف

 

الف: جمع بندی و نتیجه گیری:در این مرحله معلم با همراهی فراگیران و توسط خود آن ها به یك جمع بندی از مطالب تدریس شده دست می یابد و در صورت ناقص بودن اطلاعات ، معلم خود آن را كامل می نماید.

ب: ارزشیابی تكوینی: معلم برای اطمینان خاطر از اینكه آیا مطالب تدریس شده را فراگیران یاد گرفته اند یا نه ؟ دست به ارزشیابی زده كه می تواند به صورت سؤال و جواب كتبی یا شفاهی یا انجام آزمایش و یا شكل های دیگر صورت پذیرد.

ج: تعیین تكلیف: در پایان درس معلم برای درونی شدن مفاهیم و كاربرد آن ها در امور زندگی تكالیفی در زمینه های خلاقیتی ، بسطی، عمومی و به شیوه ای كه هم انفرادی و هم گروهی بتوانند انجام دهند در قالب و شكل های مختلف برای دانش آموزان تعیین می كند و از آن ها می خواهد كه طبق استعداد و توانائی های خود تكالیف را انجام دهند.

 

  مسائلی كه یك معلم باید حین تدریس مد نظر داشته باشد.

§        از بدو ورود خوشرو اما جدی و كوشا باشد.

§        در توزیع صدا و نگاه و حضور خود در كنار فراگیران مساوات را رعایت كند.

از تشویق برای تحریك بیشتر دانش آموزان استفاده كند و بیشتر سعی نماید تا از تشویق های غیر مادی بهره جوید زیرا تشویق های مادی كم كم ارزش خود را از دست می دهد و فراگیران را پر توقع می سازد.

§        بین مطالب تدریس شده و زندگی واقعی فراگیران ارتباط منطقی بر قرار سازد.

§        از تجربیات قابل لمس و قبول دانش آموزان برای بهتر فهمیدن دروس كمك بگیرد.

§        صدای او متغیر باشد و ساختار دستوری جملات را رعایت كند تا باعث جلب بیشتر فراگیران گردد.

§        از كتاب درسی به عنوان یكی از بهترین وسیله های آموزشی استفاده كند و فراگیران را به استفاده هر چه بیشتر از آن تشویق نماید.

 

 

 

§        فراهم آوردن موقعیت مناسب جهت اندیشیدن دانش آموزان و به كار انداختن قوه تفكر و خلاقیت در فراگیران باید جزء مهم ترین اهداف باشد.

§        به تفاوت های فردی فراگیران در امر آموزش توجه جدی داشته باشد.

§        از وسایل كمك آموزشی مناسب در زمان مناسب استفاده نماید نه آنكه مقدار زیادی وسایل كمك آموزشی به كلاس آورده ولی حتی فرصت نگاه كردن آن ها را هم به فراگیران ندهد.

§        در كار خود ابداع و نوآوری داشته و سعی كند با روش های جدید هر چند ساده تدریس خود را به اجرا در آورد.

§        مطالب خود را به روز نماید و از لحاظ علمی و ادبی آن ها را در حد مطلوبی ارائه نماید.

§        زمینه هایی را جهت كشف اصول و مفاهیم و قواعد اصلی درس برای فراگیران فراهم نماید نه آن كه آن ها را مستقیماً و به راحتی در اختیار آن ها قرار دهد.

§        ارزشیابی تكوینی او از اهداف رفتاری تعیین شده ی او سرچشمه گرفته باشد ، نه مسائل جزئی و پیش پا افتاده و بی ارزش.

§        فراگیران را به تشكیل گروه ها و كارهای مشاركتی تشویق نماید واز دست گذاشتن روی افراد خاص مثل سرگروه یا نماینده خود داری نماید.

§        برای ایجاد انگیزه جهت ارائه ی درس جدید راهبردهای مناسبی را كه مختصر و كوتاه و مفید باشد به كار گیرد.

§        مدل قرار گرفتن فراگیران در كلاس با اجرای روش تدریس هماهنگی داشته باشد.

§        در ارائه تكلیف استعداد و توانائی های كلاس را در نظر گرفته و ضمن ارائه تكالیفی كه باعث پرورش خلاقیت وعلاقه مندی بیشتر آنها به درس می شود، تلاش كند تكالیف را در كلاس معین كند كه نه سطح دشواری آن پایین یا بسیار بالا باشد به طوری كه در حد توان فراگیر باشد و روح پژوهش و تحقیق را در فراگیران پرورش دهد.

§        كلاس او باید دارای نظم و انضباط مناسبی باشد و سعی نماید كه نه كلاس آن چنان خشك و خسته كننده باشد و نه در اثر بی نظمی دچار هرج ومرج شود.

§        سعی در تقویت مهارت های اجتماعی فراگیران نماید و تلاش كند با گوش دادن به صحبت های فراگیران وهمفكری آن ها زمینه تعامل اجتماعی را در آن ها به وجود آورد.

 

 

 

§        در جهت شادابی و طراوت كلاس درس ضمن به كارگیری روش های فعال كه جذاب و دلچسب باشد سعی در بر نشاط نمودن كلاس به وسیله بیان قصه ها و پند ها و اشعار و ... بنماید.

 

§        معلم باید ظاهری آراسته و مرتب داشته باشد وآن چنان رفتار كند كه الگوی مناسبی برای فراگیر باشد.

§        برای پرورش و تربیت دینی و اجتماعی فراگیران به بیان مناسب ها و موقعیت های خاص تاریخ جامعه پرداخته و آن را در حد امكان به درس مربوطه ربط داده واهمیت آن موضوع را گوشزد نماید.

§        در پاسخ به سؤالات فراگیران صبور و بردبار باشد و به طور عادلانه به سؤالات آن ها پاسخ گوید تا حس كنجكاوی و پرسشگری آنان را تقویت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به امید موفقیت تمامی همكاران

 

 

 

 

نویسنده مقاله :سرمعلی زارعی آموزش وپرورش ملارد دبستان امام علی (ع)  

 


[ 1389/06/27 ] [ 10:37 ] [ مصطفی زارعی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مطالب این وبلاگ شامل اطلاعات علمی و آموزشی است و از خوانندگان محترم ودوستان و کاربران محترم تقاضا داریم تا هرگونه پیشنهاد و یا انتقادی در مورد وبلاگ و یا مطالب آن دارند ، بیان نموده تا باعث رفع ایرادها و پیشبرد بهتر این وبلاگ در راستای یک وبلاگ مفید برای دوستدارانش شوند.

با تشکر :مدیریت وبلاگ زارعی
09124660064
09394660064
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

مرجع کد آهنگ

زیباترین قالبهای بلاگفا